انتشارات

تجربۀ استقلال

«تجربۀ استقلال» عنوان سومین جلد از مجموعه ایده هایی برای کار با نوجوان است. در این جلد تسهلگران و معلمان می توانند از طریق فعالیت هایی بسیار متنوع، مسیری را با نوجوانان طی کنند که از ترس ها و عادات به تجربۀ استقلال می رسد. 

ادامه مطلب »

از خود تا دیگری

«از خود تا دیگری» دومین جلد از مجوعۀ ایده هایی برای کار با نوجوان است. در این جلد، با توجه به گسترده شدن روابط اجتماعی نوجوان، بر مفهوم دیگری متمرکز شده است.

ادامه مطلب »

شهر از نگاه من

«شهر از نگاه من» اولین جلد از مجوعۀ ایده هایی برای کار با نوجوان است. در این جلد از این مجموعه بر ارتباط نوجوان و شهر، روستا و به طور کلی محل زندگی اش متمرکز شده است.

ادامه مطلب »