• انتشارات
  • ابداع خود؛ زندگی رازآمیز مغز نوجوان

ابداع خود؛ زندگی رازآمیز مغز نوجوان

«ابداع خود؛ زندگی رازآمیز مغز نوجوان» آخرین یافته‌های علم عصب‌شناسی در خصوص مغز نوجوانان را با زبانی ساده و روان با ما در میان می‌گذارد.

«ابداع خود؛ زندگی رازآمیز مغز نوجوان» بر اساس آخرین یافته‌های علم عصب‌شناسی در خصوص مغز نوجوانان نوشته شده است و منبع بسیار خوبی است برای رویکرد مثبت به دوران نوجوانی. این کتاب در کارگروه سلامت نوجهان انتخاب و ترجمه شده است و می‌تواند برای همه‌ی کسانی که به نوعی با نوجوانان سر و کار دارند، منبع ارزشمندی باشد.