انجمن نوجوانی

ساخت و ساز

در فصل پاییز 1400، نوجوانان پانزده تا نوزده سالۀ انجمن نوجوانی، انتخاب کردند که با موضوع ساخت و ساز پیش بروند.

ادامه مطلب »

دورۀ شهر از نگاه من

این دوره در ده هفته و بیست جلسه برای نوجوانان برنامه ریزی شد. نوجوانان در هر هفته یک کارگاه با موضوعی مرتبط با شهر را تجربه می کردند و یک بازدیدِ مرتبط با آن موضوع داشتند.

ادامه مطلب »