کارگروه مشارکت

یکی از مفاهیم مهم در دورۀ نوجوانی، مشارکت است. اینکه نوجوان بتواند دیدگاه های خود را شکل دهد، بیان کند و در مسائلی که مستقیم و غیرمستقیم به زندگی او مربوط است، اثر بگذارد.

کارگروه مشارکت در خصوص مفهوم مشارکتِ نوجوان مطالعه می کند، پروژه ها و رویدادهایی برای بسترسازی این مفهوم برنامه ریزی می کند و به طور کلی تلاش می کند در سطح جامعه این مفهوم و لوازم آن ترویج پیدا کند.

برای اطلاعات بیشتر و حضور در جلسات این گروه به در واتس اپ به شمارۀ زیر پیام بدهید:

09122493286