کارگروه سرزمین

هر نوجوان نیاز دارد که پیشینۀ خود و ریشه هایش را بشناسد و در پیوند با سرزمینش باشد. در چنین صورتی است که یک انسان می تواند دست به آفرینش بزند و خلق کند. کارگروه سرزمین در راستای چنین نیازی شکل گرفته است و تلاش می کند به شکل های مختلف فرصت شناخت پیشینه و پیوند خوردن با سرزمین را برای نوجوانان فراهم کند. و همچنین راه های مختلف را با فعالین این حوزه در میان بگذارد.

سرزمین

افسانۀ تغییر

کارگاه افسانۀ تغییر در راستای پروژۀ خورشیدهای همیشه و برای معرفی شخصیت نیما یوشیج به نوجوانان شکل گرفت.

ادامه مطلب »
سرزمین

از کوچه برلن تا کافه نادری

یکی از شخصیت هایی که در پروژۀ خورشیدهای همیشه معرفی شد، خانم گلی ترقی، نویسندۀ ایرانی بود. این رویداد برای معرفی ایشان به نوجوانان و بزرگسالان شکل گرفت.

ادامه مطلب »