کارگروه جامعه شناسی

نوجوانان بسیار تحت تأثیر جامعۀ پیرامون خود هستند. نهادهای مختلف جامعه، از قبیل خانواده، مدرسه، فضاهای شهری و …، بسیار بر زندگی نوجوانان تأثیر می گذارند.

در کارگروه جامعه شناسی تأثیر این نهادها بر زندگی نوجوانان مورد بررسی قرار می گیرد و به شکل ها مختلف با مخاطبین در میان گذاشته می شود. این کارگروه تاکنون با کارشناسان مختلف در حوزۀ مدرسه و رسانه دیدارهایی را سازماندهی کرده، اولین سمینار نوجوانی را در بهمن سال 1400 برگزار و نشست های نوجوانی را برنامه ریزی کرده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و حضور در جلسات کارگروه در واتس اپ به شمارۀ زیر پیام بدهید:

09013556636

هنوز محتوایی وارد نشده است.