کارگروه بررسی منابع

با وجود منابع اندک در حوزۀ نوجوانی، اما گروهی در نوجهان مسئول بررسی همان منابع موجود است. تا بتواند منابع خوب را شناسایی و به شیوه های مختلف به مخاطبین معرفی کند.
کارگروه بررسی منابع تلاش می کند آثار موجود دربارۀ نوجوانی را در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار دهد. همچنین ترویج آثار باکیفیت از اهداف دیگر این کارگروه است.

هنوز محتوایی وارد نشده است.