کارگروه ادبیات

کارگروه ادبیات تلاش می کند که به صورت همه جانبه به موضوع ادبیات نوجوان بپردازد و در قالب پروژه ها و برنامه هایی برای معلمان  و تسهیلگران، نوجوانان و مخاطبین دیگر دستاوردهایش را در میان بگذارد.

تاکنون این کارگروه بررسی آثار نویسندگان شاخص ادبیات نوجوان، برگزاری رویداد ادبیات نوجوان و عشق، ادبیات ماندگار نوجوان و … کار بر چهار افسانۀ عامیانه احمد شاملو را در جسات خود پیش برده است.

این کارگروه به صورت هفتگی تشکیل جلسه می دهد.