• انتشارات
  • نوجوانی؛ فرصتی برای تحول و ارتقای توانایی ها

نوجوانی؛ فرصتی برای تحول و ارتقای توانایی ها

خانم دکتر سلطانی پناه در سمینار با عنوان «نوجوانی؛ فرصتی برای تحوال و ارتقای توانایی ها» سخنرانی کردند. 

خانم دکتر مرجان سلطانی پناه، روان شناس کودک، نوجوان و خانواده، و عضو سازمان نظام روان شناسی، مشاور خدمات آموزشی و درمانی در زمینۀ ارتقای سلامت روان کودکان و نوجوانان هستند. ایشان قرار بود در سمینار با عنوان «نوجوانی؛ فرصتی برای تحوال و ارتقای توانایی ها» حضور داشته باشند و سخنرانی کنند. اما به دلیل بروز مشکلاتی نتوانستند در سمینار باشند و فیلم سخنرانی خود را برای ما ضبط کردند.