شهر از نگاه من

«شهر از نگاه من» اولین جلد از مجوعۀ ایده هایی برای کار با نوجوان است. در این جلد از این مجموعه بر ارتباط نوجوان و شهر، روستا و به طور کلی محل زندگی اش متمرکز شده است.

«شهر از نگاه من» اولین جلد از مجوعۀ ایده هایی برای کار با نوجوان است. در این مجموعه ایده هایی کاربردی برای تسهیلگران، معلمان و برنامه ریزان آمده است تا با تکیه بر یک موضوع، کارگاه ها و فعالیت های متنوعی را برای کار با نوجوانان طراحی کنند.

اولین جلد از این مجموعه بر ارتباط نوجوان و شهر، روستا و به طور کلی محل زندگی اش متمرکز شده است و تلاش می کند در قالب های مختلف، از موسیقی و ادبیات گرفته تا نقاشی و محیط زیست و علوم اجتماعی، این موضوع را با نوجوانان در میان بگذارد. تسهیلگران و معلمان می توانند از این ایده ها به شکل ها مختلف بهره ببرند. آنها می توانند کل مجموعه را با نوجوانان در میان بگذارند، برخی فعالیت ها را استفاده کنند یا حتی آنها را متناسب با شرایط خود تغییر بدهند. حتی ممکن است معلمان ایده های اجرایی این مجموعه را برای طراحی کارگاه و فعالیت در موضوعی دیگر به کار بگیرند.