• انتشارات
  • سیمنار نوجوانی؛ نگاهی نو – سخنرانی آقای حسین شیخ الاسلام

سیمنار نوجوانی؛ نگاهی نو – سخنرانی آقای حسین شیخ الاسلام

آقای حسین شیخ الاسلام در سمینار با عنوان «زوال بزرگسالی زیر سایۀ ابر نوجوانی» سخنرانی کردند. 

آقای حسین شیخ الاسلام، نویسنده، منتقد، مترجم و کارآفرین فرهنگی هستند. ایشان آثار تألیفی، ترجمه و مقالات متعددی در حوزۀ علوم انسانی، دنیال دیجیتال، ادبیات کودک و … دارند. تمرکز اصلی ایشان در سال های اخیر بر فهم منطق درونی عصر پسادیجیتال و مناسبات انسانی در این دوره است.

آقای شیخ الاسلام در سمینار با عنوان «زوال بزرگسالی، زیر سایۀ ابر نوجوانی» سخنرانی کردند.