• انتشارات
  • سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو – سخنرانی خانم نغمه رحمانیان

سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو – سخنرانی خانم نغمه رحمانیان

خانم نغمه رحمانیان در سمینار یکی از پروژه های موسسه پژوهشی کودکان دنیا را معرفی کردند: جشنوارۀ تبادل نوجوانان

خانم نغمه رحمانیان عضو مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا هستند و بیش از ده سال است که به صورت مستقیم و با رویکردی متفاوت با نوجوانان کار می کنند.
خانم رحمانیان در سمینار یکی از پروژه های موسسه پژوهشی کودکان دنیا را معرفی کردند: جشنوارۀ تبادل نوجوانان