• انتشارات
  • سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو – سخنرانی آقای علی اصغر سیدآبادی

سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو – سخنرانی آقای علی اصغر سیدآبادی

آقای علی اصغر سیدآبادی در سمینار به رویکردهای مختلف به نوجوانی پرداختند و از لزوم تغییر در این رویکردها گفتند.

آقای علی اصغر سیدآبادی نویسنده، پژوهشگر، روزنامه نگار و منتقد حوزۀ کودک و نوجوان هستند. تاکنون آثار متعددی از ایشان منتشر شده؛ هم در زمینۀ بحث های نظری این حوزه و هم شعر و داستان برای کودکان و نوجوانان.

آقای سیدآبادی در سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو به رویکردهای مختلف به نوجوانی پرداختند و از لزوم تغییر در این رویکردها گفتند.