• انتشارات
  • سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو – سخنرانی آقای ناصر یوسفی

سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو – سخنرانی آقای ناصر یوسفی

آقای ناصری یوسفی در سمینار با عنوان «نوجوانی و صلح» سخنرانی کردند.

آقای دکتر ناصر یوسفی متخصص آموزش و پرورش، نویسنده، فعال صلح و فعال اجتماعی هستند. ایشان به عنوان مدیر موسسه پژوهشی کودکان دنیا پروژه های بزرگی را به نفع کودکان و نوجوانان سازماندهی کرده اند. همچنین آقای یوسفی تألیفات متعددی در حوزۀ کودک دارند که بسیاری از آنها از آثار تأثیرگذار این حوزه به شمار می آیند.

آقای یوسفی در سمینار با عنوان «نوجوانی و صلح» سخنرانی کردند.