• انتشارات
  • سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو – سخنرانی آقای علیرضا کرمانی

سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو – سخنرانی آقای علیرضا کرمانی

آقای علیرضا کرمانی در سمینار با عنوان «رویکردی متفاوت به درک رفتارهای پرخطر در نوجوانی» سخنرانی کردند.

آقای دکتر علیرضا کرمانی جامعه شناس و پژوهشگر حوزۀ کودک و نوجوان هستند. ایشان از معدود جامعه شناسانی هستند که در طول یک دهۀ گذشته به صورت متمرکز در خصوص دورۀ کودکی و نوجوانی مطالعه کرده اند. دکتر کرمانی مقالات بسیاری در این زمینه دارند و چند کتاب مهم را نیز به فارسی ترجمه کرده اند.

آقای کرمانی در سمینار با عنوان «رویکردی متفاوت به درک رفتارهای پرخطر در نوجوانی» سخنرانی کردند.