• انتشارات
  • سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو – سخنرانی آقای احمد محیط طباطبایی

سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو – سخنرانی آقای احمد محیط طباطبایی

آقای احمد محیط طباطبایی در سمینار با عنوان «آموزش نوجوانان؛ از گذشته تا امروز» سخنرانی کردند.

آقای احمد محیط طباطبایی دانش آموختۀ رشتۀ تاریخ و باستان شناسی هستند. ایشان پژوهشگر میراث فرهنگی و مروج علم هستند و در حال حاضر ریاست ایکوم(شورای بین المللی موزه ها) در ایران را بر عهده دارند.
آقای محیط طباطبایی در سمینار با عنوان «آموزش نوجوانان؛ از گذشته تا امروز» سخنرانی کردند.