• انتشارات
  • سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو – اختتامیه – سخنرانی آقای عباس ناصری

سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو – اختتامیه – سخنرانی آقای عباس ناصری

آقای عباس ناصری به ضرورت گروه سازی در حوزۀ نوجوان پرداختند.

در پایان سمینار آقای عباس ناصری، عضو هیئت مدیرۀ نوجهان، ضمن جمع بندی مطالب مطرح شده در سمینار، به ضرورت گروه سازی در حوزۀ نوجوان پرداختند و دلایل این ضرورت را برشمردند.