• انتشارات
  • سمینار نوجهانی؛ نگاهی نو – سخنرانی آقای حسام سلامت

سمینار نوجهانی؛ نگاهی نو – سخنرانی آقای حسام سلامت

آقای حسام سلامت در سمینار با عنوان «تجربۀ نوجوانانۀ ساخت جهان» سخنرانی کردند.

آقای دکتر حسام سلامت دانش آموختۀ جامعه شناسی از دانشگاه تهران هستند. ایشان تلاش می کنند مفاهیم پیچیده و عمیق جامعه شناسی را به صورتی ساده با گروه های مختلف مردم در میان بگذارند. ایشان در سال های اخیر در حوزۀ نوجوانی هم مطالعاتی داشته اند .

آقای سلامت در سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو با عنوان «تجربۀ نوجوانانۀ ساخت جهان» سخنرانی کردند.