• انتشارات
  • سمینار نوجهانی؛ نگاهی نو – افتتاحیه – خانم شبنم صفایی

سمینار نوجهانی؛ نگاهی نو – افتتاحیه – خانم شبنم صفایی

خانم شبنم صفایی از چرایی برگزاری سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو گفتند.

خانم شبنم صفایی عضو هیئت مدیرۀ نوجهان هستند و سالهاست که برای زندگی بهتر کودکان و نوجوانان تلاش می کنند. ایشان در ابتدای سمینار از چرایی برگزاری چنین سمیناری گفتند.