تجربۀ استقلال

«تجربۀ استقلال» عنوان سومین جلد از مجموعه ایده هایی برای کار با نوجوان است. در این جلد تسهلگران و معلمان می توانند از طریق فعالیت هایی بسیار متنوع، مسیری را با نوجوانان طی کنند که از ترس ها و عادات به تجربۀ استقلال می رسد. 

«تجربۀ استقلال» عنوان سومین جلد از مجموعه ایده هایی برای کار با نوجوان است. در این جلد تسهلگران و معلمان می توانند از طریق فعالیت هایی بسیار متنوع، مسیری را با نوجوانان طی کنند که از ترس ها و عادات به تجربۀ استقلال می رسد.

تسهیلگران و معلمان می توانند از این ایده ها به شکل ها مختلف بهره ببرند. آنها می توانند کل مجموعه را با نوجوانان در میان بگذارند، برخی فعالیت ها را استفاده کنند یا حتی آنها را متناسب با شرایط خود تغییر بدهند. حتی ممکن است معلمان ایده های اجرایی این مجموعه را برای طراحی کارگاه و فعالیت در موضوعی دیگر به کار بگیرند.