از خود تا دیگری

«از خود تا دیگری» دومین جلد از مجوعۀ ایده هایی برای کار با نوجوان است. در این جلد، با توجه به گسترده شدن روابط اجتماعی نوجوان، بر مفهوم دیگری متمرکز شده است.

«از خود تا دیگری» دومین جلد از مجوعۀ ایده هایی برای کار با نوجوان است. در این مجموعه ایده هایی کاربردی برای تسهیلگران، معلمان و برنامه ریزان آمده است تا با تکیه بر یک موضوع، کارگاه ها و فعالیت های متنوعی را برای کار با نوجوانان طراحی کنند.

در این جلد، با توجه به گسترده شدن روابط اجتماعی نوجوان، بر مفهوم دیگری متمرکز شده است. مجموعۀ فعالیت ها روندی را طی می کنند که نوجوان از شناخت خود و نزدیکان به شناخت دیگری می رسد. تسهیلگران و معلمان می توانند از این ایده ها به شکل ها مختلف بهره ببرند. آنها می توانند کل مجموعه را با نوجوانان در میان بگذارند، برخی فعالیت ها را استفاده کنند یا حتی آنها را متناسب با شرایط خود تغییر بدهند. حتی ممکن است معلمان ایده های اجرایی این مجموعه را برای طراحی کارگاه و فعالیت در موضوعی دیگر به کار بگیرند.