سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو

این سمینار بزرگ در بهمن ماه 1400 به صورت حضوری و مجازی برگزار شد و بیش از 270 نفر از تسهیلگران، فعالان و خانواده های نوجوان در آن شرکت کردند.

این سمینار بزرگ در بهمن ماه 1400 برگزار شد و بیش از 270 نفر از تسهیلگران، فعالان و خانواده های نوجوان در آن شرکت کردند. در این سمینار دو روزه 13 سخنران از ابعاد مختلف به نوجوانی پرداختند. به نوعی اولین بار بود که چنین سمیناری در حوزۀ نوجوانی برگزار می شد. موضوعات مغز نوجوان، ویژگی های روانشناختی، ادبیات، جامعه و نوجوان، رسانه و نوجوان، رفتارهای پرخطر به نوجوان، رویکردهای مختلف به نوجوانی و … در این سمینار مطرح شدند.

تاریخ برگزاری این سمینار 14 و 15 بهمن 1400 بود.