رویداد مشارکتیِ روز جهانی خانواده

اولین رویداد مشارکتی همزمان با روز جهانی خانواده توسط کارگروه مشارکت و در اردیبهشت ماه سال 1400 برگزار شد.

اولین رویداد مشارکتی همزمان با روز جهانی خانواده توسط کارگروه مشارکت برگزار شد. رویدادهای مشارکتی پروژه ای هستند که با هدف بسترسازی برای تمرین مشارکت توسط کارگروه مشارکت پیشنهاد شده است. این رویدادها به صورت ماهیانه برگزار می شوند.

اولین رویداد در اردیبهشت ماه 1400 و به مناسبت روز جهانی خانواده برگزار شد. از دو هفته قبل افراد علاقه مند عضو گروهی مجازی شدند. در آنجا راجع به شکل برگزاری رویداد ایده پردازی شد و سپس تعدادی از اعضای گروه داوطلب شدند تا بر اساس ایده های مطرح شده رویدادی دو ساعته برنامه ریزی کنند.

به عبارتی در رویدادهای مشارکتی قرار است خود شرکت کنندگان در ایده پردازی، برنامه ریزی و اجرا نقش داشته باشند. رویداد روز خانواده با حضور 40 نفر از خانواده های نوجوان برگزار شد. در این رویداد افراد با هم بازی کردند، هم آواز شدند و راجع به نوجوانی گفت و گو کردند.

همچنین به پیشنهاد نوجهان این رویداد در دو شهر قائم شهر و کرج نیز برگزار شد.