روز عشق و ادبیات

این رویداد در کارگروه ادبیات و با هدف پرداختن به ادبیات عاشقانه برنامه ریزی شد.

این رویداد در کارگروه ادبیات و با هدف پرداختن به ادبیات عاشقانه برنامه ریزی شد. در این برنامۀ سه ساعته نوجوانان چندین کارگاه در حوزه های مختلف ادبی و با محوریت عشق تجربه کردند؛ ترانه های عاشقانه، رمان های نوجوان عاشقانه، نامه های عاشقانه و …

این برنامه در اسفند 1400 و همزمان با روز عشق برگزار شد.