دیدار با پری زنگنه

کارگروه سرزمین در راستای پروژۀ خورشیدهای همیشه ماه آذر را به معرفی شخصیت خانم پری زنگنه پرداخت.

کارگروه سرزمین در راستای پروژۀ خورشیدهای همیشه ماه آذر را به معرفی شخصیت خانم پری زنگنه پرداخت. ضمن مطرح کردن پیشنهادهایی در صفحۀ اینستاگرام برای آشنایی با این شخصیت برجسته، دیداری هم با ایشان برنامه ریزی شد. در این دیدار که گروه های سنی مختلف حضور داشتند، شرکت کنندگان آوازهای خانم زنگنه را در حضور خودشان هم خوانی کردند.

این برنامه در آذرماه 1400 برگزار شد.