دورۀ آموزشی کار با نوجوان

اولین دورۀ آموزشی کار با نوجوان، ویژۀ تسهیلگران و معلمان نوجوان در تیر و مرداد ماه 1400 برگزار شد.

اولین دورۀ آموزشی کار با نوجوان، ویژۀ تسهیلگران و معلمان نوجوان در تیر و مرداد ماه 1400 برگزار شد. این دور شامل شش مبحث آموزشی بود: مغز و بلوغ، ویژگی های روانشناسی نوجوان، مشارکت نوجوان (در تئوری و عمل) و پروژه.