دورۀ آموزشی آشنایی با نوجوانی

اولین دورۀ آشنایی با نوجوانی، ویژۀ خانواده ها در خرداد ماه 1400 برگزار شد.

اولین دورۀ آشنایی با نوجوانی، ویژۀ خانواده ها در خرداد ماه 1400 برگزار شد. در این دوره شش مبحث مرتبط با نوجوانی با خانواده های شرکت کننده در میان گذاشته شد: ویژگی های مغز نوجوان، خواب، تغذیه و فعالیتی بدنی در نوجوان، بهداشت و مراقبت جنسی، هویت و استقلال، مشارکت نوجوان و …

جلسات به گونه ای تنظیم شده بود که خانواده ها فرصت داشتند راجع به آنچه شنیده اند، همراه یک تسهیلگر گفت و گو کنند.