• رویدادها
  • ساخت کلیپی بر اساس آثار بهرام بیضایی

ساخت کلیپی بر اساس آثار بهرام بیضایی

در این پروژه به پیشنهاد کارگروه سرزمین، کلیپی ساخته شد که در آن هر نوجوان متنی مربوط به یکی از آثار آقای بیضایی را می خواند. 

ماه دی 1400 به پیشنهاد کارگروه سرزمین، و در راستای پروژۀ خورشیدهای همیشه، به معرفی آقای بهرام بیضایی، هنرمند برجستۀ ایرانی اختصاص یافت. در این ماه ضمن معرفی ویژگی های این هنرمند، پیشنهاد ساخت کلیپی داده شد که در آن هر نوجوان متنی مربوط به یکی از آثار آقای بیضایی را می خواند.

این برنامه در دی ماه 1400 انجام شد و حدود پنجاه نوجوان از شهرهای مختلف در آن مشارکت داشتند.