افسانۀ تغییر

کارگاه افسانۀ تغییر در راستای پروژۀ خورشیدهای همیشه و برای معرفی شخصیت نیما یوشیج به نوجوانان شکل گرفت.

کارگاه افسانۀ تغییر در راستای پروژۀ خورشیدهای همیشه و برای معرفی شخصیت نیما یوشیج به نوجوانان شکل گرفت. در طول ماه تولد ایشان کارگروه سرزمین تلاش کرد با بررسی آثار این شاعر بزرگ، ویژگی های مهم آنها را از طریق صفحۀ نوجهان در اینستاگرام با مخاطبین در میان بگذارد. تلاش شد که این ویژگی ها صرفاً ادبی نباشد و مخاطب عام داشته باشند.

سپس یک کارگاه سه ساعته برنامه ریزی شد که مفهوم تغییر درون مایۀ اصلی آن بود. اینکه چطور می توان با الهام از تغییر بزرگ نیما در ادبیات، دست به تغییر در زندگی خود و جامعه زد.

این کارگاه در آبان سال 1400 برگزار شد.