از کوچه برلن تا کافه نادری

یکی از شخصیت هایی که در پروژۀ خورشیدهای همیشه معرفی شد، خانم گلی ترقی، نویسندۀ ایرانی بود. این رویداد برای معرفی ایشان به نوجوانان و بزرگسالان شکل گرفت.

یکی از شخصیت هایی که در پروژۀ خورشیدهای همیشه معرفی شد، خانم گلی ترقی، نویسندۀ ایرانی بود. در کارگروه سرزمین آثار ایران مورد بررسی قرار گرفت و ویژگی های شاخص آنها در قالب پیام هایی در صفحۀ اینستاگرام معرفی می شد؛ ویژگی هایی که تسهیلگران و معلمان می توانستند بر اساس آنها خانم ترقی را به نوجوانان معرفی کنند.

در نهایت و در پایان ماه رویدادی ترتیب داده برای گروهی از نوجوانان و بزرگسالان. از آنجا که در داستان های خانم ترقی شهر تهران حضوری پررنگ دارد، این برنامه در دلِ شهر برگزار شد. شرکت کنندگان همزمان که در مکان های از پیش تعیین شده قدم می زدنند، در قالب پادکستی (که در کارگروه سرزمین آماده شده بود) بخش های مربوط به آن مکان در آثار خانم ترقی را می شنیدند. همچنین فعالیت هایی هم بر  اساس این داستان ها تنظیم شده بود.

این برنامه در حد فاصل کوچه برلن تا کافه نادری برنامه ریزی شده بود و در مهرماه 1400 برگزار شد.