خورشیدهای همیشه

این پروژه در کارگروه سرزمین و با هدف معرفی افراد مؤثر این سرزمین به نوجوانان ترتیب داده شد.

این پروژه در کارگروه سرزمین و با هدف معرفی افراد مؤثر این سرزمین به نوجوانان ترتیب داده شد. روند پروژه به این شکل بود که در هر ماه یک شخصیت از طرف کارگروه انتخاب و برنامه هایی برای معرفی او پیش می رفت. این برنامه ها اغلب شامل در میان گذاشتن دلایل اهمیت آن شخصیت، شیوه های معرفی و همچنین برگرازی یک رویداد یا پروژۀ جمعی می شد.

تاکنون پروژۀ خورشیدهای همیشه چهار شخصیت مؤثر این سرزمین را معرفی و برنامه هایی برای آنها برگزار کرده است.