تئاتری با موضوع مغز نوجوان

 بر اساس پیشنهاد کارگروه سلامت و با الهام از پروژه ای که در کشور انگلستان، تصمیم به ساخت تئاتری با موضوع مغز نوجوان و با هدف ترویج رویکرد مثبت به نوجوانی گرفته شد.

بر اساس پیشنهاد کارگروه سلامت و با الهام از پروژه ای که در کشور انگلستان، تصمیم به ساخت تئاتری با موضوع مغز نوجوان و با هدف ترویج رویکرد مثبت به نوجوانی گرفته شد. در این راستا فراخوانی عمومی داده شد تا نوجوانان علاقه مند در جلسۀ معرفی پروژه شرکت کنند و پس از شنیدن روند کار، تصمیم بگیرند که می خواهند در پروژه باشند یا نه.

پروژه با دوازده نوجوان آغاز شد و تمرینات گروه برای بومی سازی نمایش آغاز شد. چهار تسهیلگر به صورت مدام در کنار گروه هستند و مهمانانی هم گاهی همراه گروه می شوند. این پروژه از ابتدای تابستان 1400 آغاز شده است و قرار است در پاییز 1400 روی صحنه برود.

نوجهان امیدوار است که این نمایش بتواند در قالبی دیگر موجب تغییر رویکرد به نوجوانی شود. قرار است فیلم این نمایش و همچنین نمایشنامۀ آن در دسترس عموم قرار بگیرد.