اگر تو عمونوروز باشی

با دعوت از تسهیلگران نوجوان در شهرهای دیگر پروژه ای شکل گرفت با موضوع نوروز.

با دعوت از تسهیلگران نوجوان در شهرهای دیگر پروژه ای شکل گرفت با موضوع نوروز. در این پروژه ابتدا از طریق فراخوانی عمومی از تسهیلگران نوجوان دعوت به همکاری شد و همگی در یک گروه مجازی عضو شدند. تسهیلگرانی در این پروژه همکاری می کردند که با یک گروه از نوجوانان ارتباط داشتند. سپس با فواصل زمانی مشخص، فعالیت هایی پیشنهاد می شد تا آن تسهیلگران بتوانند با گروه نوجوانان خود پیش ببرند. این فعالیت ها با محوریت شخصیت عمونوروز و ویژگی هایش، تغییر و … بود.

سپس هر تسهیلگر بازخوردی از کار خود در گروه ارائه می کرد.