آواز جمعی به مناسبت نوروز

این برنامه به مناسبت نوروز 1401 و در کاخ گلستان برگزار شد.

این برنامه به مناسبت نوروز 1401 و در کاخ گلستان برگزار شد. در این برنامه نوجوانان و خانواده ها ضمن ساختن یک تابلوی گروهی چند آواز جمعی را با هم خواندند و به این ترتیب به استقبال نوروز رفتند. در این برنامه تلاش شد تا نوجوانان همراه خانواده های شان خاطرۀ جمعی بسازند. ساخت خاطرات جمعی از استراتژی های مهم در یک جامعه است. در یک خاطرۀ جمعی است که افراد می توانند عناصر مختلف فرهنگ و پیشینۀ خود را به هم پیوند بزنند و تصویری زیبا از آن بسازند.