بدون دسته‌بندی

از خود تا دیگری

«از خود تا دیگری» دومین جلد از مجوعۀ ایده هایی برای کار با نوجوان است. در این مجموعه ایده هایی کاربردی برای تسهیلگران، معلمان و

ادامه مطلب »

تجربۀ استقلال

«تجربۀ استقلال» عنوان سومین جلد از مجموعه ایده هایی برای کار با نوجوان است. در این جلد تسهلگران و معلمان می توانند از طریق فعالیت

ادامه مطلب »

شهر از نگاه من

«شهر از نگاه من» اولین جلد از مجوعۀ ایده هایی برای کار با نوجوان است. در این مجموعه ایده هایی کاربردی برای تسهیلگران، معلمان و

ادامه مطلب »