کار مشترک با گروه‌های نوجوان

در تابستان 1401 نوجوانان پانزده تا نوزده سالۀ انجمن نوجوانان با گروه های نوجوان خارج از انجمن کارهای مشترکی را سامان دادند.

در تابستان 1401 نوجوانان پانزده تا نوزده سالۀ انجمن نوجوانان با گروه های نوجوان خارج از انجمن کارهای مشترکی را سامان دادند. این برنامه با هدف تمرین کار گروهی و برقرار ارتباط با گروه های دیگر نوجوانی بود.

بدین منظور تعدادی از نوجوانان موسسه خانه ای برای آینده در قالب سه گروه با نوجوانان انجمن نوجوانی پروژه هایی را آغاز کردند و در سه هفتۀ شش جلسه ای پیش بردند.

در نهایت این پروژه ها با حضور خانواده ها و علاقه مندان ارائه شد. هر گروه بر اساس علاقه و توانمندی هایش پروژه ای را پیش برده بود؛ از ساخت یک کلیپ تا نقاشی گروهی و درست کردن روزنامه دیواری.