صلح و تمرین کار پروژه ای

در بهار 1401 نوجوانانِ انجمن نوجوانی در دو گروه یازده تا چهارده ساله و پانزده تا نوزده ساله با دو موضوع کار کردند؛ صلح و تمرین کار پروژه ای

در بهار 1401 نوجوانانِ انجمن نوجوانی در دو گروه یازده تا چهارده ساله و پانزده تا نوزده ساله با دو موضوع کار کردند؛ نوجوانان کوچک تر با موضوع صلح و نوجوانان بزرگتر مقدمات کار پروژه ای.

نوجوانان بزرگتر تسهیلگران همسن و سال خود داشتند و بدون حضور بزرگسالان تمرین کردند که چگونه نیاز خود را مشخص و برای آن اقدام کنند.