شب یلدا

یلدای 1400 در نوجهان را نوجوانان انجمن نوجوانی برگزار کردند.

یلدای 1400 در نوجهان را نوجوانان انجمن نوجوانی برگزار کردند. آنها با همکاری کارگروه مشارکت، مراحل مختلف کار را پیش بردند و در نهایت برنامه ای برای خانواده ها و اعضای کارگروه ها ترتیب دادند.

این پروژه با هدف مشارکت نوجوانان در یک اقدام به نفع گروهی بزرگ تر شکل گرفت.