ساخت و ساز

در فصل پاییز 1400، نوجوانان پانزده تا نوزده سالۀ انجمن نوجوانی، انتخاب کردند که با موضوع ساخت و ساز پیش بروند.

در فصل پاییز 1400، نوجوانان پانزده تا نوزده سالۀ انجمن نوجوانی، انتخاب کردند که با موضوع ساخت و ساز پیش بروند. پس از ایده پردازی تصمیم گرفتند که هر هفته یک چیز بسازند. یک هفته آشپزی کنند، یک هفته شمع درست کنند و …

بیش از بیست نوجوان در این فصل از برنامه های انجمن استفاده کردند و تسهیلگران اصلی هم دو نوجوان بودند.