دورۀ شهر از نگاه من

این دوره در ده هفته و بیست جلسه برای نوجوانان برنامه ریزی شد. نوجوانان در هر هفته یک کارگاه با موضوعی مرتبط با شهر را تجربه می کردند و یک بازدیدِ مرتبط با آن موضوع داشتند.

این دوره در ده هفته و بیست جلسه برای نوجوانان برنامه ریزی شد. نوجوانان در هر هفته یک کارگاه با موضوعی مرتبط با شهر را تجربه می کردند و یک بازدیدِ مرتبط با آن موضوع داشتند. محیط زیست، دیگری، صداهای اطراف ما، خانه ها، تاریخ و …. موضوعاتی بودند که در قالب هایی مثل عکاسی، تئاتر، موسیقی، ادبیات و … با نوجوانان در میان گذاشته شدند. نزدیک به بیست تسهیلگر در برگزاری این دوره نقش داشتند و حدود سی نوجوان در آن شرکت کردند.

کتاب «شهر از نگاه من» بر اساس فعالیت های این دوره طراحی شد. می توانید در بخش انتشارات (قسمت جزوه) این کتاب را تهیه کنید.