حریم خصوصی و ارتباط

در زمستان 1400 نوجوانان انجمن نوجوان در دو گروه سنی دو موضوع متفاوت را انتخاب کردند؛ حریم خصوصی و ارتباط.

در زمستان 1400 نوجوانان انجمن نوجوان در دو گروه سنی دو موضوع متفاوت را انتخاب کردند؛ حریم خصوصی و ارتباط. نوجوانان یازده تا چهارده ساله با تسهیلگری یک نوجوانان بزرگ تر بر موضوع ارتباط متمرکز شدند و فعالیت های مختلفی را تجربه کردند. نوجوانان پانزده تا نوزده ساله انتخاب کردند که هر هفته مهمانی داشته باشند که از یک جنبه به موضوع حریم خصوصی بپردازد؛ مهمانی از حوزۀ معماری، جامعه شناسی و …