انجمن نوجوانی چیست؟

انجمن نوجوانی بر این اساس شکل گرفته است تا فضایی برای مشارکت و کار گروهی نوجوانان فراهم کند.

انجمن نوجوانی بر این اساس شکل گرفته است تا فضایی برای مشارکت و کار گروهی نوجوانان فراهم کند. در این فضا نوجوانان در هر فصل بر اساس علایق، نیازها و درخواست های شان پروژه هایی را ترتیب می دهند و پیش می برند. این انجمن از تابستان 1400 کار خود را آغاز کرده است.

انجمن نوجوانی در دو گروه سنی یازده تا چهارده سال و پانزده تا نوزده سال طراحی شده است. و خود نوجوانان هم در برنامه ریزی، اجرا و تسهیلگری نقش دارند.

نوجهان امیدوار است بتواند به شکل گرفتن انجمن های نوجوانی در شهرها، روستاها و مناطق مختلف یاری برساند.