از رویاهایت بگو

دورۀ «از رویاهایت بگو» در مهرماه 1400 و برای نوجوانان یازده تا چهارده ساله برنامه ریزی شد.

دورۀ «از رویاهایت بگو» در مهرماه 1400 و برای نوجوانان یازده تا چهارده ساله برنامه ریزی شد. در این دوره نوجوانان به شکل های مختلف با افراد تأثیرگذار آشنا شدند. همچنین از طریق کارگاه هایی تمرین کردند که چطور می توان از قدم هایی کوچک برای رسیدن به خواسته ها و رؤیاهای مان شروع کنیم.