ارزش های زندگی

در تابستان 1401 نوجوانان یازده تا چهارده ساله با موضوع ارزش های زندگی تجاربی داشتند.

در تابستان 1401 نوجوانان یازده تا چهارده ساله با موضوع ارزش های زندگی تجاربی داشتند. آنها در هفته دو کارگاه را تجربه می کردند و یک روز به طبیعت می رفتند.

در این طبیعت گردی ها گاهی خانواده ها هم همراه نوجوانان می شدند.