نوجهان

برای و درباره نوجوان

جهان نو و رویدادهای تازه
نوخوراک؛ صبحانۀ رنگارنگ

کارگروه سلامت با هدف ترویج تغذیۀ سالم نشست های نوخوراک را برنامه ریزی کرده است. اولین برنامه در تاریخ شش مرداد 1400 و با موضوع صبحانۀ رنگارنگ برگزار شد.