کارگروه‌ها

ترجمه

کارگروه ترجمه

یکی از ضروریات پرداختن به دورۀ نوجوانی، فراهم کردن منابع با کیفیت در این زمینه است؛ منابعی که برای گروه های مختلف قابل استفاده باشد.

ادامه مطلب »
مشارکت

کارگروه مشارکتِ نوجوان

یکی از مفاهیم مهم در دورۀ نوجوانی، مشارکت است. اینکه نوجوان بتواند دیدگاه های خود را شکل دهد، بیان کند و در مسائلی که مستقیم و غیرمستقیم به زندگی او مربوط است، اثر بگذارد.

ادامه مطلب »
جامعه شناسی

کارگروه جامعه شناسی

نوجوانان بسیار تحت تأثیر جامعۀ پیرامون خود هستند. نهادهای مختلف جامعه، از قبیل خانواده، مدرسه، فضاهای شهری و …، بسیار بر زندگی نوجوانان تأثیر می گذارند.

ادامه مطلب »
سلامت

کارگروه سلامت

کارگروه سلامت تلاش می کند همه جانبه به موضوع سلامت نوجوانان بپردازد و ضمن شناخت حنبه های مختلف این موضوع، پروژه هایی را برای آگاهی گروه های مختلف جامعه سازماندهی کند.

ادامه مطلب »