پیشخوان کاربر

  • از ستون رو به رو می توانید قسمت های مختلف مربوط به خود را مدیریت کنید.
  • برای ویرایش پیام های خود، گزینه ی پیام نوجوان را انتخاب کنید و از طریق آیکون ویرایش به صفحه ی ویرایش بروید.
  • درصورت خرید یا سفارش محصول می توانید به گزینه های زیرمجموعه ی اطلاعات حساب کاربری مراجعه کنید.
  • همچنین می توانید با انتخاب گزینه ی پیام، با دیگر اعضای نوجهان گفتگو کنید.